Question
2 juil. 2021

 • Vietnamien
 • Anglais (GB) Courant
 • Chinois simplifié (Chine)
 • Anglais (USA)
Question à propos de Chinois simplifié (Chine)

Veuillez me montrer des exemples des phrases contenant 我的例子语法是正确。帮助我,谢谢你们
1.跳舞
今天我俩一起跳舞。
2点心
我妈妈每天都做点心。
3.贵
这辆车又大又贵。
4.电话
他正在给他爸爸打电话。
5排队
现在他们在电影院里排队买票电影。
.Dites-moi autant d'expressions quotidiennes que possible.

mình đặt câu cho mỗi ví dụ, các bạn giúp mình sửa bài với.mình cảm ơn nhiều.
thank you very much.
Réponses
Lire plus de commentaires

 • Chinois simplifié (Chine)
 • Malais Courant

 • Vietnamien
 • Anglais (GB) Courant

 • Chinois simplifié (Chine)

 • Vietnamien
 • Anglais (GB) Courant
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Veuillez me montrer des exemples des phrases contenant 我的例子语法是正确。帮助我,谢谢你们
1.跳舞
今天我俩一起跳舞。
2点心
我妈妈每天都做点心。
3.贵
这辆车又大又贵。
4.电话
他正在给他爸爸打电话。
5排队
现在他们在电影院里排队买票电影。.
Questions similaires
Questions Recommandées
Topic Questions
Nouvelles Questions
Previous question/ Next question